Een andere visie op wonen dringt zich sneller op

Essencia merkte in de pers enkele artikels op over verschillende evoluties die elkaar versterken.

29.3.2016

Een nieuwe visie op het Belgische woonlandschap stelt zich aan de orde.

Essencia legt de link tussen enkele (pers)opinies en een aantal concrete cijfers.
Bron De Redactie: “Nieuwbouwappartementen zijn vandaag in België gemiddeld 85 m² groot, maar dat zou naar 75 m² moeten”, zo stelt Olivier Carrette van UPSI-BVS.

Deze sectororganisatie bevroeg 150 project-ontwikkelaars. Hieruit blijkt dat 1 op de 5 jongeren en singles hun woondroom moeten opbergen omdat ze geen lening kunnen krijgen. Lees: het verwerven van een eerste eigendom is financieel niet meer haalbaar. UPSI-BVS pleit daarom voor kleiner én slimmer te bouwen, omdat een volumeverkleining van een appartement de prijs 7 à 8% kan doen dalen. Verder geeft Carrette aan dat er gesleuteld kan worden aan de fiscaliteit om nieuwbouw opnieuw bereikbaar te maken én hij roept de lokale overheden op meer flexibiliteit aan de dag te leggen over de minimum voorwaarden waaraan appartementen moeten voldoen.

Klik hier voor het volledige artikel


Naast de financiële haalbaarheid voor het verwerven van een woning, stelt zich ook het probleem van de ruimtelijke ordening.
We citeren uit De Standaard: “Vlaanderen is drie keer zo volgebouwd als Wallonië …/… We moeten dan ook niet minder verkavelen, maar er gewoon mee stoppen en overschakelen op collectieve woonvormen”, zo schrijft Stefan Devoldere, Waarnemend Vlaams Bouwmeester, in De Standaard. 

En verder: “De ruimte die in Vlaanderen wordt ingenomen door huisvesting, industrie, bedrijvigheid, wegeninfrastructuur, recreatie, tuinbouw en stadsparken, het zogenoemde ruimtebeslag, bedraagt een indrukwekkende 33 procent. Dat is drie keer meer dan in Wallonië, en meer dan het dubbele van Nederland. Bovendien komt daar elke dag zes hectare bij – negen voetbalvelden. Het rendement van de ruimte die we intussen hebben ingepalmd, moet dringend omhoog, het tempo waarin we verder ruimte innemen, dringend naar beneden.”

Klik hier voor het volledige artikel


In ons rapport ‘Preview Construct’ van 15 maart 2016 vindt u de concrete cijfermatige onderbouw van de evolutie naar minder vrijstaande woningen en naar kleinere wooneenheden in de evolutie van de residentiële bouwmarkt. Kort geschetst:

Het aandeel meergezinswoningen blijft stijgen.
•    De afgelopen twaalf maanden zijn er 19.600 eengezinswoningen vergund,
     goed voor 41% van het aantal woningen.
     Binnen deze groep bedraagt het aandeel van de open woningen nog 52% op jaarbasis.
     Maar ze verliezen terrein want in de maand november was slechts 44% van de vergunde eengezinswoning
     een open bebouwing. 
•    Van de appartementswoningen zijn er op jaarbasis bijna 28.000 vergund,
     maar dit slechts in 2.881 gebouwen.
     Naar aantal woningen nemen ze 59% van het totaal in, maar naar aantal gebouwen
     of anders gezegd aantal projecten slechts 13%.
     Gemiddeld tellen de appartementsgebouwen 9,6 wooneenheden.

Naar aanleiding van de discussies rond betaalbaarheid van nieuwe woningen en de noodzaak aan meer kleinere wooneenheden, analyseerden we de gemiddelde oppervlaktes van de verschillende woningtypes:
•    Vergeleken met 2010 nam de gemiddelde oppervlakte van een appartementswoning af met 2%,
     namelijk van 70,5m² tot 69m².
•    De eengezinswoningen daalden in oppervlakte met bijna 7%, namelijk van 131m² naar 122m².
•    De gemiddelde oppervlakte van een gesloten woning bedraagt momenteel 103m²,
     van een halfopen woning 106m² en van een open woning 138m².

Essencia ziet de noodzaak aan meergezinswoningen en aan kleinere bouwvormen al enkele jaren bevestigd in de concrete cijfers uit de bouwmarkt. Aan de grondslag hiervan ligt de toenemende vergrijzing en de voordelen van verdichte woonvormen om aan deze generatie de nodige zorgen te geven. Daarnaast is er ook de noodzaak aan financieringsoplossingen voor de nieuwe generaties én de noodzaak om op weinig ruimte een doordachte mix van verschillende woon-functies of gebouw-functies op één locatie te creëren. De snelheid waarmee deze evoluties of noodzaken oprukken noopt tot een snelle omschakeling van onze publieke opinie over wonen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u het volledige Preview Construct rapport ontvangen?
Mail ons op info@essencia.be

 
De Standaard en HLN doen beroep op Bieke Gepts
De Standaard en HLN doen beroep op Bieke Gepts
Essencia symposium 25 juni 2019
Essencia symposium 25 juni 2019